Thiên thần - Angel 120 x 120 cm Mặc nạ - Mask 90 x 130 cm Vết thương - The Wound 100 x 140 cm Vô đề - No title 140 x 140 cm Vét - Suit 100 x 140 cm Sự thật khổ ải 140 x 140 cm Thét như không thét - Scream  voicelessly 140 x 140 cm Ám ảnh đỏ - Reb Obsession 100 x 140 cm Ngã - Ego 100 x 140 cm Nhân danh cái răng - In the name of teeth 130 x 100 cm Sẹo 2 - Sear 2 140 x 140 cm Lũ - Them 100 x 140 cm Sẹo - Sear 140 x 140 cm Eyes Face Scream Friends Red Obsession Struggle The Fear The Wound What are you fighting for
Back to Gallery